Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Αριθμός 68/Φ76/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

      Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Χρόνη την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Δέσποινας Μαυρίδου.
      Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 31-05-2011, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :
      Της αιτούσας : ................ του ............, κάτοικος Βύρωνα - Αττικής, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αλέξανδρου Βουτσά.
      Η αιτούσα με την από 27-11-2011 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 76/16-02-2011, ζήτησε, όσα αναφέρονται σ' αυτή.

      Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
      Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές της αιτούσας δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής :
      1. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία << ..........ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ........... αρ......., νομίμως εκπροσωπούμενη, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Δέσποινας Σαρηδημητρόγλου.
      2.Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία << ................ Α.Ε»,   που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .............. αρ. ..., νομίμως εκπροσωπούμενη, που δεν παραστάθηκε .     
      3.Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ......... Α.Ε » και τον δ.τ « ..............», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός ..... αριθμ. ....., νομίμως εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας   δικηγόρου Κωνσταντίνος Αναστασοπούλου .
      4.Η Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία << ................. plc »με έδρα το Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα ( οδός…….. αρ. ..), νομίμως εκπροσωπούμενη, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Παναγιώτα Καπρέλη.
      Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό

                        ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
                        ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές προς τους οποίους η κρινόμενη αίτηση κοινοποιήθηκε κατ' εφαρμογήν του άρθρου 5 του ν.3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθίστανται διάδικοι, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ' αυτήν, κέκτηνται δε τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιώματα ενώ υπόκειται στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.( Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).

Όπως προκύπτει από την με αριθμ. 10668/10-03-2011 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Π. Μπουνάκου, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β' του ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ' πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση πιστώτρια της Τράπεζα με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ................ Α.Ε». Επομένως, εφόσον αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω    δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση) της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες ( αρθρ. 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Επειδή με την κρινόμενη αίτησή της και κατ' ορθήν εκτίμησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι στους πιστωτές της, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση .

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ( άρθ. 3 ν. 3869/2010 ).

Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθ. 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού ( βλ. την από 20-1-2011 βεβαίωση της ................, αρμόδιου φορέα από τον Συνήγορο του Καταναλωτή), καθώς και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ιδίας β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών ( αρθρ. 13 παρ.2 ν.3869/2010 ). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,8 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών - καθών Τραπεζών .

Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία « ............... Α.Ε » ( ........... S.A ), άσκησε κατά την επ' ακροατηρίω διαδικασία κύρια παρέμβαση με την οποία ζητάει να υπαχθεί στη ρύθμιση και η δική της αυτοτελής απαίτηση, η οποία είχε συμπεριληφθεί από την αιτούσα και είχε ενσωματωθεί στη συνολική απαίτηση της πιστώτριας - καθής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ................... PLC.

Στη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών κατά τον ν. 3869/2010 εξωδικαστική και δικαστική, δεν είναι υποχρεωτικό να κληθούν και συμμετάσχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πιστωτές της αιτούσας. Οι μη συμμετέχοντες πιστωτές διατηρούν την ιδιότητα του τρίτου έναντι της εξελισσόμενης διαδικασίας, και, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 ν. 3869/2010, δεν δεσμεύονται από τα αποτελέσματά της. Οι πιστωτές αυτοί διατηρούν ακέραιες τις δικονομικές δυνατότητες ατομικής ικανοποιήσεως των δικαιωμάτων τους, για το σύνολο των αξιώσεων τους απ' όλη την περιουσία του οφειλέτη. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται να επιλέξουν να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη, αν δικαιολογούν έννομο συμφέρον, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που η απαίτηση της κυρίως παρεμβαίνουσας έχει ενσωματωθεί στις απαιτήσεις τρίτης πιστώτριας τράπεζας, η οποία και δεν αντιδικεί περί του αντιθέτου. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα προσδίδει στην εκούσια συμμετοχή του τρίτου στη διαδικασία τον χαρακτήρα της κύριας παρεμβάσεως, η οποία μάλιστα, μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β' ΠτΚ σε συνδ. με το άρθρο 15 ν. 3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ.1 ΚΠολΔ      ( Π. Αρβανιτάκης Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων). Κατόπιν τούτου, η κύρια  παρέμβαση, ως νομίμως ασκηθείσα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Επειδή από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της αιτούσας ( οι καθών δεν εξέτασαν μάρτυρα), που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:  Η αιτούσα ..............., κάτοικος Βύρωνα Αττικής, είναι 44 ετών, χήρα και μητέρα δύο θήλεων ανηλίκων τέκνων ηλικίας 17 και 12 ετών, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως.

Η αιτούσα εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως λογίστρια στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία << ............. ΑΕΒΕ & ΣΙΑ ΟΕ >>, με αντικείμενο την εμπορία μπαταριών αυτοκινήτων και έδρα την Αθήνα. Από 1-6-2011 η σύμβαση εργασίας της, μετατράπηκε από καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε μερικής (6,25 ώρες ημερησίως ), με μείωση των μηνιαίων αποδοχών της και ήδη εισπράττει το ποσό των 1339,08 ευρώ. Μαζί με τη σύνταξη χηρείας που λαμβάνει, οι μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.033,99 ευρώ. Το ποσόν αυτό αποτελεί και τη μοναδική πηγή εισοδήματος της αιτούσας, η οποία δεν διαθέτει καμία κινητή ή ακίνητη περιουσία, ενώ διαμένει με τα δύο ανήλικα τέκνα της σε μισθωμένο διαμέρισμα, ιδιοκτησίας ...................... του .........., για   το οποίο και καταβάλει το ποσό των 550 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με το προσαγόμενο και επικαλούμενο με αριθμό καταχώρησης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ 9977/21-11-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται   μηνιαίως για την κάλυψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών της βιοτικών αναγκών της ιδίας και των δύο ανηλίκων τέκνων της καθώς και για την κάλυψη των διδάκτρων φροντιστηρίων εκμάθησης ξένων γλωσσών των τέκνων της( βλ. σχετικές προσκομιζόμενες αποδείξεις ), ανέρχεται στο ποσό των 1700 ευρώ .

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, για τα οποία δεν υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια  και θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010,      με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό ( Αθ. Κρητικός << Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 99 ).

1) Στην ................   από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες το συνολικό ποσό των 82.820,14 ευρώ
2) Στην .................... Α.Ε από πιστωτικές κάρτες το ποσό των 15.036,32 ευρώ
3) Στην Τράπεζα ............... από καταναλωτικό δάνειο και πιστωτική κάρτα το ποσό των 8.591,77 ευρώ και
4) Στην ............... από πιστωτικές κάρτες το ποσό των 4.908,52 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των οφειλών της ανέρχεται σε 111.356,75 ευρώ .

      Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2, καθότι βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της. Η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών και παροντικής ρευστότητος, αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητος του οφειλέτη. Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμών ( Κλ. Ρούσσος, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα). Στην περίπτωση της αιτούσας υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, έλλειψη δηλαδή χρημάτων ικανών για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα ( ληξιπρόθεσμα ) χρέη της. Κατόπιν τούτου και ο σχετικός ισχυρισμός των καθών περί της μη υπαγωγής της αιτούσας στην ρύθμιση του ν. 3869/2010 λόγω ελλείψεως μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος.
      
      Περαιτέρω, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω αναφερόμενους πιστωτές από τα εισοδήματά της επί μία τετραετία, από τις οποίες οι πιστωτές τηςθα ικανοποιηθούν συμμέτρως ( αρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010 ). Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψιν τα πάσης φύσεως εισοδήματα της αιτούσας καθώς και τις βασικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής της κατάστασης, κρίνει ότι η κάθε μηνιαία καταβολή του πρέπει να ορισθεί στο ποσό των τριακοσίων (300 ) ευρώ, ( η ίδια είχε προτείνει με το σχέδιο της το ποσό των 250 ευρώ ), συμμέτρως διανεμόμενο ανάλογα με το ύψος των δανειακών της συμβάσεων και ειδικότερα προς :

      1. Την ........................................ για απαιτήσεις πουπροέρχονται από συμβάσεις καταναλωτικών δανείων, συνολικού ύψους 82.820 ευρώ, θα καταβάλει το ποσό των 223,12 ευρώ
      2. Την .................. : για απαίτηση ύψους 15.036 ευρώ, θα καταβάλει 42 ευρώ .
      3. Την ............. : για οφειλές συνολικού ύψους 8.592 ευρώ, θα καταβάλει το ποσό των 23,15 ευρώ .
      4. Την ................ , για οφειλές συνολικού ύψους 4.909 , θα καταβάλει το ποσό των 13,23 ευρώ .
      Μετά την παρέλευση της τετραετίας και την ολοκλήρωση των ως άνω καταβολών, η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά :
Α) Η ....................   10.709,77  ευρώ .
Β) Η ........................ 1944,36 ευρώ .
Γ) Η Ανώνυμος Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία << ........... A.E »  1111,06 ευρώ
Δ ) Η Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία << ............... » 634,80 ευρώ .
Κατόπιν τούτου, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ' ουσίαν ( εφόσον δε γίνεται πλήρως δεκτό το σχέδιο που πρότεινε η αιτούσα ) και να ρυθμιστούν οι οφειλές της κατά το διατακτικό . Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των δανειστών - καθών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση της κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο ( αρθρ. 11 παρ. 1 ν: 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, με την επιφύλαξη όμως της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά τις διατάξεις του άρθ. 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010. Επίσης δεν ορίζεται παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους των απολειπομένων πιστωτών, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο ( βλ. άρθ. 14 ν. 3869/2010 )

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δευτέρας των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων .

ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές της αιτούσας προς τους καθών στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ( 14.400 ) ευρώ συνολικώς, διανεμόμενες συμμέτρως μεταξύ των δανειακών συμβάσεων ως εξής : Στην ..........., θα καταβάλει μηνιαίως το ποσό των διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών ( 223,12 ), στην « ................ » θα καταβάλει το ποσό των σαράντα δύο ( 42 ) ευρώ , στην << .............. » θα καταβάλει το ποσό των είκοσι τριών ευρώ και δεκαπέντε λεπτών ( 23,15 ) και στην « ............. » θα καταβάλει το ποσό των δεκατριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών ( 13,23. Τα ως άνω ποσά θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως μήνα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό τους στις 16 Σεπτεμβρίου 2011.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Τρία “χρυσά” μυστικά για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Τρεις ιδιαίτερα χρήσιμες διευκρινίσεις παρέχει, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών που μπορούν να συμφωνήσουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με τις τράπεζες.

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 85 του σχεδίου νόμου για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»  που ψηφίστηκε  από την Βουλή αποσαφηνίζεται  το περιεχόμενο ορισμένων διατάξεων του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με σκοπό την απλοποίηση της εφαρμογής του από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Έτσι με τις διατάξεις του άρθρου ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
- Η ρύθμιση των οφειλών αναφέρεται σε όλο το παθητικό του οφειλέτη, αφορά δηλαδή τόσο τις ληξιπρόθεσμες όσο και τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.
- Η ρύθμιση της οφειλής για την προστασία της κύριας κατοικίας μέχρι είκοσι έτη μπορεί να γίνει και με σταθερό επιτόκιο (και όχι μόνο με κυμαινόμενο επιτόκιο) προκειμένου να μην δυσχεραίνεται ο υπολογισμός του ύψους των  υποχρεώσεων του οφειλέτη προς τους πιστωτές του κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.
- Το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία προστατεύεται και όταν ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτού.

Ακόμη με το ίδιο άρθρο διευκρινίζεται ότι:
- Δεν χρειάζεται με την επίδοση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση να επιδοθούν ξεχωριστά η κατάσταση των πιστωτών και το σχέδιο διευθέτησης, εφόσον αυτά εμπεριέχονται στην αίτηση.
- Το αρμόδιο Ειρηνοδικείο μπορεί με την κατάθεση της αίτησης να εκδίδει προσωρινή διαταγή ή να διατάσσει προληπτικά μέτρα μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τις υποθέσεις (και το κόστος) υποβολής χωριστής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
- Η αίτηση για υποκατάσταση της συναίνεσης του πιστωτή στο πλαίσιο της επιδίωξης δικαστικού συμβιβασμού εκδικάζεται στη δικάσιμο που έχει οριστεί για τη συζήτηση της αίτησης δικαστικής ρύθμισης των χρεών. 
- Το πιστωτικό ίδρυμα, στην κατάσταση οφειλών που χορηγεί στον οφειλέτη, θα πρέπει να μνημονεύει και το επιτόκιο με το οποίο εξυπηρετείται η οφειλή, ώστε να μπορεί να προσδιορίζεται πληρέστερα το ύψος των υποχρεώσεων του οφειλέτη μέχρι το χρόνο εκδίκασης της αίτησης.
- Δεν θίγονται οι απαιτήσεις των πιστωτών οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών.

Επισημαίνεται, τέλος ,ότι ήδη έχουν εκδοθεί  σε εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων  αποφάσεις από τα αρμόδια Ειρηνοδικεία  που ρυθμίζουν τις σχετικές οφειλές  ή επικυρώνουν δικαστικούς συμβιβασμούς μεταξύ οφειλετών και πιστωτών, επιβεβαιώνοντας την  ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει η νομοθεσία σε όσους πράγματι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν πλέον σε όλη τη χώρα οι δικαστικές αποφάσεις που, εν είδει σύγχρονης σεισάχθειας, δικαιώνουν υπερχρεωμένους πολίτες και υποχρεώνουν τις τράπεζες να διαγράψουν ακόμη και το 50% των απαιτήσεών τους από δάνεια και κάρτες και να μειώσουν κατακόρυφα τις δόσεις των οφειλετών.
Πάνω από 30-40 αποφάσεις, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι θετικές για τους πολίτες που προσέφυγαν, εκτιμάται ότι έχουν εκδοθεί από τον περασμένο Μάιο, όταν και ξεκίνησαν οι δίκες στα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας. Ο αριθμός τους δε αυξάνεται γεωμετρικά κάθε εβδομάδα που περνά, αποδεικνύοντας ότι ο «νόμος Κατσέλη» για τη ρύθμιση οφειλών των νοικοκυριών έχει αρχίσει να λειτουργεί, προσφέροντας βαθιά ανάσα σε ανθρώπους που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική δυσχέρεια και αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους στις τράπεζες (συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, χαμηλόμισθοι κ.ά).
Με εκρηκτικούς ρυθμούς αυξάνονται και οι προσφυγές δανειοληπτών στα Ειρηνοδικεία μέσω δικηγορικών γραφείων και καταναλωτικών οργανώσεων, ξεπερνώντας πλέον τις 7.000 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Δεδομένου δε ότι στις τράπεζες τα αιτήματα για εξωδικαστικό συμβιβασμό (πρώτο στάδιο του νόμου 3869/2010) εκτιμάται ότι έχουν φτάσει τις 50.000-60.000 (δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία) και ελάχιστα μόνο γίνονται δεκτά, θεωρείται σίγουρο ότι από το φθινόπωρο και μετά οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Η κυβέρνηση εκτιμούσε αρχικά ότι τουλάχιστον 150.000 δανειολήπτες θα έκαναν χρήση του νόμου, ωστόσο οι ολοένα και επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός θα είναι τελικά πολύ μεγαλύτερος.
Μετά την απόφαση-σταθμό του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τη διαγραφή χρέους 200.000 ευρώ σε συνταξιούχο, την οποία είχε αναδείξει η «Ε» (2/7/2011), ακολούθησε σωρεία ανάλογων αποφάσεων. Τέσσερις από αυτές που εκδόθηκαν το προηγούμενο διάστημα παρουσιάζει σήμερα η «Ε»:
1. Συγκεκριμένα εξεδόθη απόφαση που δικαιώνει άνεργη πολύτεκνη μητέρα με μια κύρια κατοικία και ένα όχημα στην κυριότητά της, η οποία είχε οφειλές ύψους 204.000 ευρώ σε τράπεζες. Η πολύτεκνη μητέρα προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο, το οποίο αποφάσισε ότι πλέον θα καταβάλλει για μια τετραετία το ποσόν των 220 ευρώ μηνιαίως. Συνολικά θα πληρώσει 20.447 ευρώ σε μια τετραετία. Προστατεύτηκε επίσης από την εκποίηση η κύρια οικία και για το σκοπό αυτό αποφάσισε το Ειρηνοδικείο η αιτούσα να καταβάλλει το ποσόν των 250 ευρώ μηνιαίως για μια εικοσαετία, δηλαδή 60.000 ευρώ για τη διάσωση της κυρίας οικίας της, ενώ οι καταβολές θα ξεκινήσουν το 2013. Επιπλέον δεν κρίθηκε απαραίτητη η εκποίηση του οχήματός της.
2. Σε άλλη περίπτωση άνεργος οικογενειάρχης με επίδομα ανεργίας 499,75 ευρώ ως μηνιαίο εισόδημα και άνεργη σύζυγο και χωρίς ιδιόκτητη κατοικία και οφειλή ύψους 18.000 ευρώ σε μια τράπεζα, έκανε την αίτησή του στο Ειρηνοδικείο και το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο άνεργος πρέπει να μην πληρώνει τίποτα απολύτως καθώς βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία καταβολής και ελάχιστου ποσού. Το δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση και όρισε νέα δικάσιμο για να ξαναδεί την υπόθεση του αιτούντος τον Ιανουάριο του 2012. Εως τότε ο άνεργος δεν θα πληρώνει ούτε ένα ευρώ στην τράπεζα.
3. Σε άλλη περίπτωση συνταξιούχος με σύνταξη 1.160 ευρώ μηνιαίως χωρίς οικία και οφειλές ύψους 56.697 ευρώ, προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο και το δικαστήριο διέγραψε το μισό του χρέους αποφασίζοντας ότι πρέπει η συνταξιούχος από εδώ και πέρα να καταβάλλει το ποσόν των 460 ευρώ μηνιαίως για 4 έτη. Δηλαδή από εκεί που χρώσταγε 56.000 ευρώ, τώρα οφείλει περίπου 22.000 ευρώ.
4. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η απόφαση του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, το οποίο έκρινε ότι η πρώτη κατοικία οφειλετών προστατεύεται από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που κινούν οι τράπεζες, εφόσον ο οφειλέτης καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
Συγκεκριμένα, όπως μας πληροφορούν νομικές πηγές που ειδικεύονται στο θέμα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, οφειλέτης ο οποίος ήταν επιτυχημένο διευθυντικό υψηλόμισθο στέλεχος εταιρείας και βρέθηκε εν μια νυκτί άνεργος, με τα έξοδα και τις υποχρεώσεις «να τρέχουν» και χρέος 150.000 ευρώ σε τράπεζες, έκανε την αίτησή του στο Ειρηνοδικείο. Μία εκ των τραπεζών συνέχισε να τον πιέζει και εν τέλει του απέστειλε διαταγή πληρωμής, απειλώντας τον ότι θα προχωρήσει σε κατάσχεση του σπιτιού του (μοναδική κύρια κατοικία του).
Η υπεράσπιση του οφειλέτη κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και πέτυχε να εκδοθεί απόφαση που «μπλόκαρε» ουσιαστικά τις επιθετικές κινήσεις της τράπεζας και προστάτευσε την κατοικία του έως ότου εκδοθεί η απόφαση του Ειρηνοδικείου.
Δικηγόροι αλλά και μέλη καταναλωτικών οργανώσεων που ασχολούνται ενεργά με το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά επισημαίνουν ότι παρά τον καταιγισμό ευνοϊκών αποφάσεων από τα Ειρηνοδικεία, οι περισσότερες τράπεζες συνεχίζουν να μη συναινούν στις προσπάθειες για εξωδικαστικό συμβιβασμό με οφειλέτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. «Ενοχλούν με απειλητικά τηλεφωνήματα, δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες και στις περισσότερες περιπτώσεις αποθαρρύνουν τους οφειλέτες από το να καταφύγουν στο Ειρηνοδικείο λέγοντας ότι δεν θα κερδίσουν τίποτα», λέει χαρακτηριστικά στην «Ε» δικηγόρος που ασχολείται με το θέμα.
Από τις υπάρχουσες πληροφορίες, πάντως, προκύπτει πως ακόμη καμία τράπεζα δεν έχει προσφύγει κατά απόφασης Ειρηνοδικείου. [Βασίλης Γεωργας, Ελευθεροτυπία]

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

Αλλαγές που διευκολύνουν και προστατεύουν τους οφειλέτες έκανε χθες το βράδυ η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Σύμφωνα με τις αλλαγές αυτές:

Δεν θα είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση αναστολής των εκτελεστικών μέτρων για οφειλές από στεγαστικά δάνεια η καταβολή από τον οφειλέτη της δόσης ενήμερης οφειλής, από το χρονικό σημείο επίδοσης της αίτησης και μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης. Αυτό θα τίθεται ως όρος από το δικαστήριο μόνον εφόσον το εισόδημα του οφειλέτη επαρκεί για την καταβολή των εν λόγω δόσεων. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, προστατεύεται για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την έκδοση της απόφασης η κατοικία του οφειλέτη που δεν έχει επαρκές εισόδημα για να αποπληρώσει τη δόση ενήμερης οφειλής. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι οι εξασφαλισμένες με εμπράγματο δικαίωμα απαιτήσεις εκτοκίζονται με επιτόκιο ενήμερης και όχι υπερήμερης οφειλής. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων μηνιαίων δόσεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης και το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη όταν δεν κατοικεί σε αυτό. «Θα ήταν πράγματι άδικο», αναφέρει το υπουργείο, «να μην προστατευόταν το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη επειδή εκείνος κατοικεί λ.χ. λόγω εργασίας σε άλλη πόλη, σε ξένο ακίνητο.

Σε προστασία υπάγεται η κύρια κατοικία όταν αυτή δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, αντί του αρχικά προταθέντος 30%.

Με άλλη ρύθμιση ορίζεται πως η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας.

Τέλος, οι φορείς που συμβάλλουν στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού οφείλουν να ενημερώνουν τους οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να ενεργούν κατά τρόπο που διαφυλάττει τα συμφέροντα των οφειλετών και να χρησιμοποιούν για την επιδίωξη του δικαστικού συμβιβασμού πρόσωπα που διαθέτουν ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία στην κατάστρωση οικογενειακού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλούμενα εισοδήματα και τις ανάγκες του οφειλέτη.

Κίνητρα για συμβιβασμό
Κατά τη χθεσινή επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η κ. Κατσέλη ανέφερε πως με τις παραπάνω ρυθμίσεις «ενισχύεται η διαπραγματευτική δύναμη των οφειλετών», δίνοντας παράλληλα «ουσιαστικά κίνητρα και στις δύο πλευρές να έρθουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΧΡΕΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν πλέον οι δικαστικές αποφάσεις που, εν είδει σύγχρονης σεισάχθειας, δικαιώνουν υπερχρεωμένους πολίτες και υποχρεώνουν τις τράπεζες να διαγράψουν απαιτήσεις τους από δάνεια και πιστωτικές κάρτες.
Κάθε εβδομάδα που περνά αποδεικνύεται ότι ο «νόμος Κατσέλη» για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών έχει αρχίσει να λειτουργεί, προσφέροντας βαθιά ανάσα σε ανθρώπους που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική δυσχέρεια και αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους στις τράπεζες (συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, χαμηλόμισθοι κ.ά.).
Οι αποφάσεις που εκδίδουν τα Ειρηνοδικεία για τους πολίτες που ζητούν τη δικαστική συνδρομή μετά την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι στην συντριπτική τους πλειονότητα θετικές, καθώς πετυχαίνουν τη διαγραφή χρεών από 50-80%.
Το Ειρηνοδικείο Λάρισας, όμως με την υπ. αριθμ. 106/2011 απόφαση που εξέδωσε στις 19/9 έκανε την ιστορική υπέρβαση, καθώς διέγραψε το 100% των χρεών, 26.179,65 ευρώ, άνεργης δανειολήπτριας. Τέτοια απόφαση λαμβάνεται για πρώτη φορά από ελληνικό δικαστήριο, ανοίγοντας το δρόμο για ανάλογες περιπτώσεις και είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς απέρριψε τους ισχυρισμούς των τραπεζών ότι η δανειολήπτρια δεν προσδιορίζει από που βρίσκει το ποσό για το κόστος διαβίωσης αυτής και της οικογένειας της, αν και εμπεριέχονται στο δικόγραφο της αίτησης τα στοιχεία της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής και τα απαραίτητα έγγραφα.
Η απόφαση επίσης, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών κ. Γιώργος Μπαρτζώκης, που από κοινού με το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, εκπροσώπησε τη δανειολήπτρια «σε περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας, αδυναμίας, ανεπαρκούς εισοδήματος για τη κάλυψη στοιχειωδών αναγκών, αδυναμία καταβολής και ελαχίστου ακόμη ποσού σύμφωνα μπορούν να προσδιοριστούν μηδενικές καταβολές προς τους πιστωτές, όπως και έγινε για την συγκεκριμένη δανειολήπτρια μέλος μας».
Τριετή αναστολή πλειστηριασμών ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ
Να επεκταθεί για τρία χρόνια η αναστολή των πλειστηριασμών για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και να τροποποιηθεί ο Ν. 3869/2010, ώστε να αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα αυτοδίκαια από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο ζήτησε η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής με επιστολή της από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης.
Στην επιστολή της η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι έχει συμπληρωθεί ήδη ένα έτος από την έναρξη της ισχύος του Ν. 3869/2010 για τη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» και τα διαδικαστικά προβλήματα που εντοπίζονται στα Ειρηνοδικεία είναι τεράστια. Η οργάνωση των καταναλωτών εκτιμά ότι τόσο οι Ειρηνοδίκες όσο και οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν στον αριθμό, με αποτέλεσμα την αργή προώθηση των αιτήσεων και την υπέρβαση ορισμένες φορές του νόμου με ορισμούς δικασίμων σε διάστημα που υπερβαίνει το προβλεπόμενο εξάμηνο. »Δεδομένου ότι οι καταθέσεις αιτήσεων αυξάνονται ραγδαία, είναι προφανές ότι η συμφόρηση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα Ειρηνοδικεία θα είναι τεράστια» όπως αναφέρεται στην επιστολή.
Αν με τα προβλήματα αυτά, σημειώνει η ΕΚΠΟΙΖΩ, συνυπολογιστούν το κόστος άσκησης ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς η κατάθεση της αίτησης δεν επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή, η επιθετική συμπεριφορά των τραπεζών – που έχουν προσδιορίσει εσπευσμένα πλειστηριασμούς, ήδη από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου – και οι συνεχείς συρρικνώσεις που υφίστανται οι Έλληνες πολίτες στα εισοδήματά τους, τους τελευταίους μήνες, τότε, »η αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων καθίσταται όχι μόνο εύλογη αλλά και επιτακτική».
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στην έκκληση για αναστολή πλειστηριασμών, μεταξύ άλλων και για την κύρια κατοικία των εμπόρων, οι οποίοι αποκλείονται από τις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Η εξάμηνη όμως αναστολή που δόθηκε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, εκτιμάται ότι δίνει μόνο μια πρόσκαιρη ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες υπερχρεωμένους Έλληνες καθότι »δυστυχώς, τα τραπεζικά ιδρύματα δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των οφειλετών, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να πείσουν την κοινή γνώμη για το αντίθετο».
Η ΕΚΠΟΙΖΩ (Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Πάτρας) γνωστοποιεί ότι έχει αποστείλει μέχρι σήμερα 14.000 αιτήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού προς τράπεζες, για 3.600 μεμονωμένους οφειλέτες – μέλη της και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής κανένας εξωδικαστικός συμβιβασμός. Αντιθέτως, κοινοποιούνται προγράμματα πλειστηριασμών για το 2012, οπότε και λήγει η υφιστάμενη αναστολή. Επιπροσθέτως, αναφέρεται πως παρότι ο νόμος τροποποιήθηκε, προβλέποντας πλέον τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, παραμένει δυσεφάρμοστος, καθώς και πάλι επιβαρύνει τόσο τον οφειλέτη με πρόσθετα έξοδα, όσο και τη Δικαιοσύνη με επιπλέον διαδικασίες.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους συναρμόδιους υπουργούς να προβούν σε όλες τις δυνατές ενέργειες προκειμένου:
- Να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί ακινήτων από 1η Ιανουαρίου του 2012 για τρία έτη.
- Να τροποποιηθεί ο Ν. 3869/2010 ώστε να αναστέλλονται τα καταδιωκτικά και ασφαλιστικά μέτρα αυτοδίκαια από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο.
Γιώργος Νούλης – www.eleftheria.gr

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ
(για εξωδικαστικό συμβιβασμό του ά. 2 παρ. 1 Ν.3869/2010)

Προσωπικά στοιχεία αιτούντος
Ονοματεπώνυμο:
Όνομα πατρός:
Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη):

Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.:
Επάγγελμα:
Έτος γεννήσεως:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Φαξ/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Συνδράμων φορέας ή πληρεξούσιος δικηγόρος:Υποβάλλω την παρούσα αίτηση προς τους πιστωτές μου, προκειμένου να επιτευχθεί εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών μου προς αυτούς, καθώς βρίσκομαι σε μόνιμη αδυναμία να αποπληρώσω τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μου και δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρω παρακάτω είναι αληθή.


Α. Οικογενειακή κατάσταση

άγαμος    έγγαμος     διαζευγμένος    σε διάσταση    σε χηρεία       άλλο  ……
προστατευόμενα μέλη:    κανένα      ναι   αριθμός  ……


  Β.  Προσωπική και εργασιακή κατάσταση (διευκρινίσεις, εφόσον κρίνονται χρήσιμες από τον οφειλέτη)  
     Γ. Οικονομική κατάσταση

α. Εισοδήματα (από κάθε πηγή)
μέσο μηνιαίο ατομικό εισόδημα:  …………..
μέσο μηνιαίο εισόδημα συζύγου: …………..
β. Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης οικογένειας: …………………………………..
γ. Περιουσιακά στοιχεία

γ.1 ιδιόκτητη κύρια κατοικία ή άλλη μοναδική κατοικία
  όχι                             ναι      
Περιγραφή (τοποθεσία, έκταση, είδος και ποσοστό δικαιώματος, εκτιμώμενη εμπορική αξία):γ.2 άλλα ακίνητα (τοποθεσία, έκταση ,είδος και ποσοστό δικαιώματος, εκτιμώμενη εμπορική αξία)
1.

2.

3.

…..


γ.3 κινητά και άυλες αξίες

Όχι
Ναι
Περιγραφή
Αξία

Καταθέσεις
Οχήματα

Μετοχές, μερίσματα, ομόλογα,  συμμετοχές σε εταιρείες κλπ


Απαιτήσεις έναντι τρίτωνΆλλα κινητά αξίας

Δ. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων

<><><><><><>
                               

α/α

πιστωτής
(όνομα/επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνο)

αιτία απαίτησης

(στεγαστικό/   
καταναλωτικό δάνειο,
πιστωτική κάρτα άλλο είδος συναλλαγής)

συνολική
απαίτηση

κεφάλαιο

τόκοι
έως
(ημερομηνία)
……..


έξοδα

είδος εξασφάλισης
(υποθήκη, προσημείωση κ.α.)

                               

α/α

πιστωτής
(όνομα/επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνο)

αιτία απαίτησης

(στεγαστικό/   
καταναλωτικό δάνειο,
πιστωτική κάρτα άλλο είδος συναλλαγής)

συνολική
απαίτηση

κεφάλαιο

τόκοι
έως
(ημερομηνία)
……..


έξοδα

είδος εξασφάλισης
(υποθήκη, προσημείωση κ.α.)


Ε. Προτεινόμενος συμβιβασμός

1    Συμβιβασμός με καταβολές σε σταθερές  δόσεις                                                   

σχέδιο  συμβιβασμού 1
2.    Συμβιβασμός με καταβολές σε ευέλικτες δόσεις                                                    

σχέδιο  συμβιβασμού 2
3.    Συμβιβασμός με εφάπαξ καταβολή                                                                         

σχέδιο  συμβιβασμού  3
4.    Συνδυασμός των ανωτέρω

σχέδιο  συμβιβασμού 4
5.    Άλλο είδος συμβιβασμού

σχέδιο  συμβιβασμού 5

Προτείνω στους παραπάνω πιστωτές μου το επισυναπτόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μου.

Επιθυμώ να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας μου η κύρια/μοναδική κατοικία μου και αυτό το έχω λάβει υπόψη στην παραπάνω πρότασή μου  
 Ναι          Όχι   

Καλώ τους πιστωτές μου να μου γνωστοποιήσουν την απάντησή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος

     Στ. Επεξηγήσεις επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών μου

                                  

(τόπος), (ημερομηνία)

……………..…………..
Ο αιτών/ούσα


Προτεινόμενα σχέδια συμβιβασμού

1.     Καταβολές σε σταθερές δόσεις
                               

α/α

πιστωτής
(όνομα/επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνο)

αιτία απαίτησης
(στεγαστικό/   
καταναλωτικό δάνειο,
πιστωτική κάρτα, άλλο είδος συναλλαγής)

συνολική
απαίτηση

προτεινόμενες καταβολές
σε σταθερές δόσεις
ανά ………..


αριθμός
δόσεων

ποσό

συνολικό ποσό
καταβολών
2.     Καταβολές σε ευέλικτες δόσεις
                               

α/α

πιστωτής
(όνομα/επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνο)

αιτία απαίτησης
(στεγαστικό/   
καταναλωτικό δάνειο,
πιστωτική κάρτα, άλλο είδος συναλλαγής)

συνολική
απαίτηση

προτεινόμενες καταβολές
σε ευέλικτες δόσεις


αριθμός
δόσεων

ποσό

χρόνος καταβολής

συνολικό ποσό
καταβολών3. Καταβολές εφάπαξ
                               

α/α

πιστωτής
(όνομα/επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνο)

αιτία απαίτησης
(στεγαστικό/   
καταναλωτικό δάνειο,
πιστωτική κάρτα, άλλο είδος συναλλαγής)

συνολική
απαίτηση

προτεινόμενες καταβολές
εφάπαξ


ποσό

χρόνος καταβολής

4. Καταβολές εφάπαξ, σε σταθερές και ευέλικτες δόσεις
                               

α/α
πιστωτής
(όνομα/επωνυμία διεύθυνση, τηλέφωνο)
αιτία απαίτησης
(στεγαστικό/   
καταναλωτικό δάνειο,
πιστωτική κάρτα, άλλο είδος συναλλαγής)
συνολική
απαίτηση

προτεινόμενες καταβολές
συνολικό
ποσό
καταβολών

εφάπαξ
δόσεις
σταθερές
ανά ……

ευέλικτες
αριθμός


ποσό
αριθμός

ποσό

χρόνος καταβολής5. Άλλο είδος συμβιβασμού